Segons la nostra experiència, la major part de les empreses verifiquen les factures de transport aplicant tres tipus de comprovació: integrant al seu sistema informàtic una pre facturació dels serveis de transport, dedicant personal a verificar la totalitat de les factures de transport o verificant aleatòriament algunes de les línies de cada factura. S’estima que la desviació entre la facturació real i la facturació esperada en transport és de l’1% i al 4%.

Quants recursos hi dedica actualment la seva empresa? Creu que es podrien emprar en alguna tasca que li generi major valor afegit? Està segur que el control és 100% fiable?

Nosaltres verifiquem la totalitat de les factures dels seus proveïdors de transport i logística. Assegurem la correcta aplicació de les tarifes, així com la correcta valoració de cadascuna de les seves expedicions i aconseguim evitar sobre costos per duplicitats, sobre taxacions,…

Si a banda de controlar la despesa logística vol tenir informació sobre com es gasta i com podria millorar els seus costos, nosaltres li transformem la informació en coneixement per a que vostè pugui prendre les decisions més correctes.

Informació Coneixement Decisió