Vocabulari

Agrupatge / Grupaje

Reunió en una mateixa tramesa de diverses mercaderies provinents de diversos proveïdors, les quals per separat no tenen capacitat o pes suficient per a completar una unitat de transport, a fi de reduir despeses.

Càrrega / Carga

Allò que hom col·loca sobre algú o sobre alguna cosa per a ésser transportat.

Carretó elevador / Carretilla elevadora

Vehicle motoritzat, emprat per al transport de material, proveït de mecanismes adequats per a l’elevació de la càrrega que és transportada. Col·loquialment anomenat “toro”. Poden tenir motor elèctric o de combustió.

Carta de port / Carta de porte

És un document que acredita el contracte de transport terrestre entre el transportista i l’expedidor. Cal que s’hi facin constar les dades de tots els implicats (transportista, expedidor i receptor), lloc i data de la càrrega, lloc i data de descàrrega, descripció de la càrrega, cost del servei de transport i dades del vehicle que realitza el servei. Cal fer tres còpies (una per l’expedidor, una pel receptor i una altre pel  transportista) i una ha d’acompanyar la càrrega en tot moment. És un document regulat per la Llei del contracte de transport terrestre de mercaderies (LOTT).

Consignatari -ària / Consignatario

Persona, entitat o empresa a la que va destinada una mercaderia.

Destinatari / Destinatario

Persona a la qual és destinada o adreçada alguna cosa.

Embalatge / Embalaje

Qualsevol mitjà material destinat a contenir productes només temporalment, pensant en la seva manipulació, transport i emmagatzematge

Estoc / Stock

Mercaderies dipositades en un magatzem amb la finalitat de custodiar-les i tenir cura d’elles  fins que sigui necessari fer-les servir.

Expedició / Expedición

És el conjunt de materials que formen un enviament des d’un únic punt d’origen fins a un sol punt de destí.

Factura / Factura

Document numerat que acompanya el lliurament de mercaderies o la prestació de serveis. Ha de fer constar les dades d’ambdues parts (comprador i venedor), la descripció dels béns o serveis i els seus preus.

Justificant d'entrega / Conforme de entrega

Entenem per justificant el document que acredita el lliurament d’una expedició. Habitualment, les empreses de transport fan segellar o signar el seu propi document (albarà) al consignatari, però també poden demanar que es segelli l’albarà del remitent quan aquest ho sol·licita.

Magatzem / Almacén

Espai dedicat a guardar-hi materials.

Missatgeria / Mensajeria

Servei de transport especialitzat en petits paquets i documentacions. Acostumen a tenir un temps de trànsit molt curt i el seu cost és elevat en comparació amb altres serveis de transport.

Paleteria / Paletería

Servei de transport, urgent o no, dedicat al transport d’expedicions paletitzades. Aquest servei no accepta expedicions de paquets que no vagin agrupats i correctament retractilats damunt d’un palet. Les tarifes acostumen a contemplar diferents preus segons les mides i el pes del palet i la seva destinació.

Paqueteria / Paquetería

Servei de transport especialitzat en expedicions de paquets més o menys grans. Acostumen a acceptar expedicions paletitzades, tot i no ser la seva especialitat, però penalitzant el seu cost.

Pes volumetric / Peso volumétrico

És el valor que s’obté de calcular l’equivalència en pes, del volum real que ocupa una expedició. Normalment les empreses de transport terrestre fan servir factors de conversió que van dels 250 als 270 kg per metre cúbic i les de transport marítim i internacional 333 kg per metre cúbic.

Ports / Portes

Allò que hom paga perquè sigui traginada una cosa

Ports pagats / Portes pagados

Quan el cost del transport el paga qui envia el material.

Punt Verd / Punto verde

Logotip que garanteix que les empreses que el presenten en els seus envasos compleixen les obligacions establertes per la Llei 11/97 i ho estan fent per mitjà del SIG gestionat per Ecoembes.

Referència / Referencia

Entenem per referència el nom o codi amb el que identifiquem un producte. En cas de tenir diferents packs de venda d’un mateix producte (diferents quantitats per capsa), han tenir diferents referències ja que logísticament són productes “diferents”.

Rotació / Rotación

És el nombre de vegades que es renoven les existències durant un període de temps.

Signatura / Firma

Nom, cognoms i rúbrica amb la que certifiquem o aprovem el contingut de l’escrit. Quan signem un albarà de transport, certifiquem la recepció de la quantitat de paquets i, si no fem cap anotació, el bon estat dels mateixos. Posteriorment podem fer la verificació del contingut i, dins les posteriors 24 hores, fer una reclamació en cas de no estar conformes.

Temps de trànsit / Tiempo de tránsito

És l’interval de temps transcorregut entre el moment de recollir una expedició i lliurar-la al seu destí.

Traçabilitat ascendent / Trazabilidad ascendiente

És la informació relacionada amb els productes que rebem i amb els seus proveïdors.

Traçabilitat interna / Trazabilidad interna

És la informació relativa al seguiment dels productes dins de la mateixa empresa.

Ubicació / Ubicación

Cadascun dels espais d’un magatzem en els que podem dipositar un material per a la seva custodia i posterior utilització.

Volum / Volumen

És la porció d’espai que ocupa un cos i logísticament acostuma a valorar-se en metres cúbics.

Albarà / Albarán

Document que normalment acompanya la mercaderia en ésser lliurada i que n’indica la natura i la quantitat, la data del lliurament i el nom del comprador i del venedor, i que si és conformat, acredita la recepció de la mercaderia.

Càrrega completa / Carga completa

Servei que hom contracta per a fer un transport, normalment amb un sol origen i un sol destí, d’un material o producte que, per la quantitat a transportar o per les seves característiques, requereix la total capacitat del vehicle contractat.

Carretoner / Carretillero

Persona que treballa en un magatzem i està capacitat per a utilitzar els carretons elevadors. Per normativa es requereix tenir un permís especial (carnet de carretoner).

CMR / CMR

És un document de Carta de Port Internacional. Cal que estigui escrit en els idiomes dels paissos d’origen i destí o en Anglès.

Despatx de duana / Despacho de aduana

És un tràmit oficial que realitza un despatxant de duanes i serveix per a importar, exportar o canviar de règim duaner unes mercaderies. És documental i públic, es fa de bona fe i pot estar sotmés a la inspecció dels inspectors de la duana. Suposa el pagament d’impostos i tributs.

Documentació / Documentación

Conjunt de documents que acompanyen una expedició: albarà, factura,..

Emmagatzemar / Almacenar

Acció de dipositar mercaderies en un magatzem amb la finalitat de custodiar-les i tenir cura d’elles, fins que sigui necessàri fer-les servir.

Estoc de seguretat / Stock de seguridad

És la quantitat d’existències d’un article que decidim tenir al magatzem com a mesura de seguretat, per a no quedar-nos sense estoc entre el moment de demanar-me més i que el proveïdor ens serveixin la comanda.

Express / Exprés

Enviament urgent. Pot ser que es faci mitjançant un vehicle directe o mitjançant una xarxa de distribució urgent.

Import / Importe

És el preu d’un be o servei.

Lliurament / Entrega

Acció de lliurar. Parlem de lliurament quan el transportista lliura el material d’una expedició al destinatari final.

Metres lineals / Metros lineales

Sistema de barem que es fa servir per a quantificar els serveis d’agrupatge.

Palet / Palé o paleta

Estructura que permet l’agrupament de mercaderies al seu damunt per formar una unitat de càrrega i facilitar el seu emmagatzematge i transport. Hi ha diferents mides normalitzades i poden ser de fusta, cartró, plàstic o metall. 

Paquet / Paquete o bulto

Conjunt de productes que van embolicats en una sola unitat. Normalment l’embolcall acostuma a ser de cartró o plàstic i te la funció de protegir els productes durant el seu emmagatzemament i transport.

Pes real / Peso real

És la suma del pes unitari de les diferents unitats que conformen una comanda o expedició.

Picking / Picking

És el procés de recollida dels productes o materials que es necessiten per a preparar una comanda o un conjunt de comandes.

Ports deguts / Portes debidos

Quan el cost del transport el paga qui reb el material.

Preparació de comandes / Preparación de pedidos

És el conjunt d’operacions que es duen a terme en el magatzem per posar a disposició del transport tots els articles que cada un dels nostres clients demanen.

Ràtio / Ratio

És el quocient de dues magnituds o dues quantitats que són objecte de comparació.

Repartiment / Reparto

Conjunt d’expedicions que porta un vehicle per a lliurar a diferents destinataris abans no torni al seu punt de sortida.

Segell / Sello

Estri, generalment de fusta o plàstic i cautxú, que porta gravats en relleu dibuixos, lletres o altres signes característics i propis d’una persona o institució, per tal d’estampar-los, prèviament tintats en un tampó, en un paper.

Temps de servei / Tiempo de servicio

És l’interval de temps transcorregut en fer un servei o lliurar una comanda des d’el moment en que s’ha formalitzat.

Traçabilitat / Trazabilidad

És el procediment que ens permet conèixer l’històric, la ubicació i la trajectòria d’un producte al llarg de la cadena de subministrament.

Traçabilitat descendent / Trazabilidad descendiente

És la informació sobre les característiques dels productes que han sortit de la nostra empresa i sobre la seva destinació.

Transpalet / Transpaleta

Element de manutenció utilitzat als magatzems, que permet alçar i transportar un palet. Poden ser manuals o elèctrics.

Unitat / Unidad

Quantitat mínima e indivisible de cadascun dels materials o serveis que es poden comercialitzar. D’un mateix producte poden existir diferents unitats de servei al anar embalades en paquets de diferents quantitats.